Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  רישום פלילי מופחת (למורשע בבית דין צבאי)

  רישום פלילי מופחת (למורשע בבית דין צבאי)

  תוכן עניינים

  מהו רישום פלילי?

  הרישום הפלילי הוא הגיליון האישי המשטרתי של כל אדם. בגיליונו האישי של כל אחד מרוכזות ומפורטות כל העבירות שבהן הורשע אותו האדם.

  העבירות שמפורטות נכתבות יחד עם גזר הדין שניתן במסגרת ההרשעה בהן. המאגר שבו מרוכזים כל הרישומים הפליליים מנוהל בידי משטרת ישראל ומוסדר בחוק.

  לפי החוק כל אדם שהורשע זכאי לעיין ברישום הפלילי האישי שלו.

  ההשלכות והמשמעויות של הרישום הפלילי

  למרות שלרישום הפלילי יש גישה מוגבלת עדיין קיימות השלכות רבות לקיומו. הרישום הפלילי עלול להשפיע לרעה באפשרות לאימוץ ילדים, באובדן הזדמנויות העסקה שהיו יכולות להיות פוטנציאליות אלמלא הרישום ועוד.

  אובדן הזדמנויות ההעסקה נגרם בעיקר בשל העובדה שקיימים מקצועות שניתן לעסוק בהם רק אם לא קיים רישום פלילי. לכן כחלק מהליך ההעסקה מבוצעת בחינה של התיק הפלילי של המועמד.

  באם נמצא מועמד בעל רישום פלילי קרוב לוודאי שלא יוכל לעבוד באותה המסגרת. המשרות שמקבלות גישה לתיק האישי הן לפי רוב משרות ביטחוניות, ציבוריות או טיפוליות.

  הרישום הפלילי בצבא

  בדומה להרשעה בבית דין אזרחי, גם בצבא הרשעה תגרור רישום פלילי. חשוב לציין שישנן עבירות שמהוות עבירה על כללי המשמעת הצבאיים וישפטו במסגרת הדין המשמעתי ולא במסגרת הדין הצבאי.

  להרשעה בדין משמעתי ילווה עונש אך לא ילווה רישום פלילי. אולם, בעבירות שנשפטים עליהן בבית הדין הצבאי הרשעה תגרור עונש ובנוסף רישום פלילי גם בתיקו האישי הצבאי של החייל וגם בתיקו האישי במשטרה.

  הרישום הפלילי יבוצע בהתאם לקבוע בתקנות השבים ובחוק המרשם הפלילי. לפי רוב, הרשעה בדין צבאי תגרור אחריה רישום פלילי מלא המקביל לרישום האזרחי.

  אולם, בחלק מהעבירות ההרשעה תגרור אחריה רישום פלילי מופחת בלבד. האבחנה בין הרישום הפלילי המלא לרישום הפלילי החלקי אינה קיימת באזרחות אלא מדובר באבחנה צבאית ייחודית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ניהול הרישום הפלילי בצבא

   בעבר– החלוקה הצבאית בין העבירות הייתה לשני סוגים של עבירות:

   עבירות שאינן נושאות רישום פלילי

   חייל שהורשע בעבירה שאינה נושאת רישום פלילי בבית דין צבאי נענש בהתאם לגזר הדין שנקבע, אך ההשלכות להרשעתו לא היו מרחיקות לכת.

   שהרי, בפועל על אף שהיה מדובר בבית דין צבאי ההליך שנערך היה דומה להליך צבאי לפי הדין המשמעתי- שיפוט ביחידה על ידי קצין שיפוט ללא רישום פלילי.

   הרשעה בדין המשמעתי לא גוררת חובת דיווח למשטרה ולכן לא נרשמת גם בתיקו האישי המשטרתי של אותו החייל, כך היה גם בהרשעה בעבירה שאינה נושאת רישום פלילי.

   עבירות נושאות רישום פלילי

   חייל שהורשע בעבירה הנושאת רישום פלילי יקבל את גזר הדין שנקבע לו. בנוסף לגזר הדין, בשונה מעבירות שאינן נושאות רישום – תירשם הרשעתו בתיקו האישי המשטרתי.

   קיומו של הרישום הפלילי במשטרה תוביל לכך שהחייל במועד שחרורו לא יהיה זכאי לקבל תעודת יושר.

   לכן, בנוהג הקודם כאשר היה החייל טוען את טענות ההגנה במשפט המטרה הייתה להמיר את העבירה מעבירה שנושאת רישום לכזו שהיא נעדרת רישום פלילי.

   רישום פלילי מופחת (למורשע בבית דין צבאי)

   כיום – לא קיימת חלוקה בין עבירות שאינן נושאות רישום פלילי לבין עבירות שנושאות רישום פלילי. למעשה כיום כל הרשעה בעקבות עבירה מחוק השיפוט הצבאי תוביל לרישום פלילי.

   אך החלוקה שקיימת היא בין סוגי הרישום הפלילי- רישום פלילי מלא ורישום פלילי מופחת.

   המקרים שבהם קיים רישום פלילי מופחת

   רישום פלילי מופחת יכול לחול במספר מקרים אשר מופיעים בתיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי ונקבעים על פיו.

   • הרשעה ראשונה בבית הדין הצבאי– חייל שלא הורשע קודם לכן בביצוע עבירה בבית הדין הצבאי, באם יורשע לראשונה יוכל לקבל רישום פלילי מופחת.
   • ישנם מצבים שבהם העונש שנקבע משפיע על סוג הרישום הפלילי שיחול:

   בתיקים של המשטרה הצבאית החוקרת

   • כשהעונש שניתן אינו כולל ריצוי ימי מאסר בפועל.
   • כשימי המאסר שניתנו לא עולים על חודשיים.
   • במקרה שבו נפסקו עד שלושה חודשי מאסר שחלקם ירוצו על ידי ביצוע עבודה צבאית.
   • במקרה שבו נפסקו עד ארבעה חודשי מאסר בפועל שכולם ירוצו על ידי ביצוע עבודה צבאית.

   בתיקים בנושא עריקות (היעדרות מהשירות שלא ברשות)

   • רק כשהעונש שניתן אינו עולה על תשעים ימי מאסר בפועל.
   • בתיקים בנושא עריקות לבית הדין הצבאי קיים שיקול דעת לבחור במתן רישום פלילי מופחת גם כשמדובר בעונש שעולה על תשעים ימי מאסר בפועל.
   • שיקול הדעת עומד לרשות בית המשפט גם כאשר בגין ההרשעה ניתן עונש שנע בין תשעים יום לחצי שנת מאסר בפועל.

   מה כולל הרישום הפלילי המופחת?

   רישום פלילי מופחת מגביל את יכולת מסירת המידע מהמרשם הפלילי. כלומר, מספר הגופים שרשאים להיחשף לרישום הוא נמוך ממספר הגופים שמורשים להיחשף לרישום המלא.

   זאת במטרה לצמצם את ההשלכות של הרישום על עתידו של החייל שהורשע. בנוסף, קיים קיצור לזמן מחיקת הרישום – לאחר חמש שנים בלבד.

   באתר משפט צבאי Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף